Sinds 1 september 1998 moet elke school voor (gewoon en buitengewoon) kleuter- of lager onderwijs, behalve een ziekenhuisschool, een schoolreglement hebben.

Het schoolreglement regelt de wederzijdse rechten en plichten van ouders en leerlingen enerzijds en het schoolbestuur anderzijds. Het bepaalt mee de relatie tussen de school, ouders en leerlingen. Het ontwerp én elke wijziging van het schoolreglement wordt besproken in de schoolraad, waarin ook de ouders vertegenwoordigd zijn.

Voor het kleuteronderwijs bevat het schoolreglement ten minste de volgende twee elementen :

  • de afspraken over de manier waarop de school omgaat met sponsoring en reclame;
  • de geldelijke bijdragen die de school aan de ouders kan vragen en de mogelijke afwijkingen daarvan.

Ook het schoolreglement voor het lager onderwijs moet die twee elementen bevatten. Daarnaast bestaat het ten minste uit:

  • het orde- en tuchtreglement van de leerlingen: wat mag, wat mag niet, hoe sanctioneert de school, hoe kunnen ouders reageren als ze niet akkoord gaan;
  • de manier waarop de school het getuigschrift basisonderwijs toekent en hoe ouders een beroep kunnen indienen tegen een beslissing van de klassenraad daarover;
  • hoe het onderwijs aan huis voor langdurig zieke kinderen wordt georganiseerd;
  • wat ouders moeten doen wanneer hun kind te laat komt of afwezig is;
  • afspraken over huiswerk, agenda's en rapporten;
  • de manier waarop de leerlingenraad wordt samengesteld.

Telkens wanneer er een wijziging aan het schoolreglement aangebracht wordt, moet het opnieuw ter ondertekening aan de ouders voorgelegd worden. Ouders kunnen op vraag een gedrukt exemplaar van het schoolreglement bekomen.

klik hier voor het schoolreglement